Предрачун радова

Предрачун радова за изградњу Дома

Изградња новог објекта с подразумеваним поседовањем земљишта за градњу

Изградња објекта (450-500 е/m²) - 500 е/m²

Пројектовање објекта, урбанистички услови и друга неопходна документација - 15 е/m²

Опремање објекта - 150 е/m²

Укупно по m² - 815 е/m²

За предвиђену површину објекта 300 m²: 815 е/m² х 300 е/m² = 244.500 евра

(Изградња објекта ове површине захтева обезбеђење четири паркинг места)


Трошкови за комуналне таксе и прикључке

Прикључак на електро мрежу: ЕДБ (могући додаци за иградњу трафостанице и електровода) - 1.400 е

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу: БВК - 2.000 е

Прикључак на даљински систем грејања: Топлане (могући додаци за иградњу прикључка и подстанице) - 8.500 е


Укупно за изградњу новог објекта, комуналне таксе, опремање објекта (300 m²): 244.500 + 1.400 + 2.000 + 8.500 =256.400 евраПредрачун радова за адаптацију постојећег објекта (подразумева поседовање објекта)

Адаптација објекта (150-250 е/m²) - 200 е/m²

Надокнада за грађевинско земљиште (100-250 е/m²) - 0 е/m²

Пројектовање објекта, урбанистички услови и друга неопходна документација - 15 е/m²

Опремање објекта - 150 е/m²

Укупно по m² - 365 е/m²

За предвиђену површину објекта 300 m²: 365 е/m² х 300 е/m² =109.500 евра


Трошкови за комуналне таксе и прикључке

Прикључак на електро мрежу: ЕДБ (могући додаци за иградњу трафостанице и електровода) - 0 е

Прикључак на водоводну и канализациону мрежу: БВК - 0 е

Прикључак на даљински систем грејања: Топлане (могући додаци за иградњу прикључка и подстанице) - 8.500 евра

Укупно за адаптацију објекта, комуналне таксе, опремање објекта (300 m²): 109.500 + 8.500 = 118.000 евра